İşitme Engelli Okulları

İşitme engelliler okulları, resmi kurumlardır ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde hemen hemen her ilde bulunmaktadırlar. Yatılı veya gündüzlü olarak eğitim vermektedirler.

İşitme engelliler okullarının amaçları şunlardır:

• Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 4-18 yaşlarındaki işitme engelli çocukların;
• Beden, zihin, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerini ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmalarını,
• İyi vatandaş olmaları için gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazanmaları,
• Özel yöntem, program araç ve gereçler yolu ile ilgili beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerini,
• Hayata ve üst öğrenime hazırlanmalarını,
• Üretici olmalarını,
• Kendi kendilerini yeterli bir duruma gelmelerini sağlamaktır. İşitme engelli çocuklar bu programla aşağıda belirlenen Özel Eğitim amaçlarına ulaştırılacak, bu yolla temel eğitimin kendi seviyelerine uygun düşen amaçlarına da ulaşmış olacaktır.

İşitme engelli çocuğun;

• Anayasamıza göre hakkı olan zorunlu temel eğitimi almasını yetenekleri oranında gelişmesini ve topluma yararlı bir birey olasını sağlamak,
• Türkçe'yi diğer insanların dudak hareketlerinden anlayıp, onlara sözlü olarak cevap verecek düzeye gelmesini sağlamak,
• İşitme engelini ve kullanabileceği yardımcı işitme cihazını benimseterek normal kişilik özelliklerini geliştirmek,
• Ekonomik yönden bağımsızlık kazandıracak bir iş ve meslek sahibi olmasını sağlamak,
• Aile kurma isteği uyandırma ve sürekliliğini sağlayacak sorumlulukları taşıyacak tarzda hazırlamak,
• Duyu organlarını uygun şekilde kullanma alışkanlıkları kazandırmak,
• İşitme kalıntısını yeterince kullanma yeteneğini kazandırmak,
• Ailesi ve yakınları ile işbirliği sağlanarak çocuğun ana dilini öğrenmede olumlu tavır geliştirmesini sağlamak,
• Daha iyi işitmesine yardımcı olacak çeşitli işitme cihazlarını en iyi şekilde kullanma bilgi ve becerisini kazandırmak.
• Özel Özel Eğitim Kurumları ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel özel eğitim kurumlarının ilki 1979 yılında Milli Eğitim Bakanlığı' ndan kurs statüsünde açılış izni alarak faaliyetine başlamıştır.Milli Eğitim Bakanlığının engelli çocuğu olan ailelere eğitim, tedavi ve rehabilitasyon yardımı vermeye başlamasıyla 1997 yılından itibaren özel özel eğitim kurumlarının sayısı hızla artmıştır. Ülkemizde özel eğitim hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Üniversiteler tarafından yürütülmektedir.

EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI

Tüm çocukların gelişim süreçlerindeki olası sorunlarını çözmeye yardımcı olmak ve onlara gereksinim duydukları eğitim hizmetlerini sağlamaktır. Bu sistemin içerisinde bulunan özel eğitimin amacı ise, her hangi bir nedenle normal eğitimin gereklerini yerine getiremeyen bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için ülkemizde özel eğitimle ilgili olarak, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tanılanması ( tıbbi ve eğitsel tanılama ), sınıflandırılması ( zihinsel, görme, işitme, ortopedik, süreğen vb...), özel eğitim kurumlarının kurulması ve denetlenmesi ile özel eğitim programlarının engel türlerine göre hazırlanması ve/veya mevcut programların uyarlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü görülmektedir.

Engelli bireylere hizmet vermek amacıyla açılan kurumlar bireysel eğitim, grup eğitimi, eğitimci eğitimi, aile eğitimi, sınıf eğitimi gibi konularda birden fazla engel türüne yönelik özel eğitim hizmeti vermektedir. Bu eğitimler okullarda tam gün, özel özel eğitim kurumlarında ise seanslıdır.

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN İZLEMESİ GEREKEN SÜREÇ

İşitme engelli çocuğu olan aileler hastanelerden işitme engeliyle ilgili aldıkları raporla oturdukları yere en yakın Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvururlar. Rehberlik ve Araştırma Merkezinde işitme engelli çocukların eğitsel durumlarıyla ilgili olarak inceleme raporları düzenlenmektedir. Rehberlik ve Araştırma Merkezince gerekli bilgiler düzenlenerek yerleştirme için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmektedir. Yerleştirme İlköğretim ve Özel Eğitim Yönetmeliklerine göre yürütülmektedir. Okul yönetimlerinin bu konudaki tutumları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce takip edilmektedir.